FLY OG DRONER I LUFTA ER IKKE NOK FOR Å SIKRE FOLK OG FUNKSJONER PÅ BAKKEN! – IKKE BARE HÆREN BLIR RAMMET

I et innlegg i AP den 20.januar svarer Øystein Bø, statssekretær (H) i Forsvarsdepartementet (FD), Ingeborg Eliasen og Catrine Sandes at konsekvensene ved å redusere kjøp av antall nye F-35 vil svekke forsvarsevnen. Mange med meg er enige med Bø i at forsvarsevnen i Norge er svekket, at det må satses mer, også kjøp av nye F35-fly. Bø glemmer imidlertid å si noe om budsjettmessige rammer og behovet for prioriteringer.

Hvilke konsekvenser får det for andre deler av forsvaret hvis F35- kjøpet skal gjennomføres som planlagt?  Dette er også en viktig påminnelse i Per Anders Madsens kommentar i AP den 28. januar om hvordan hæren blir rammet. I dag star vist nok sjefen for hæren i Oslo Militære samfunn og snakker om det samme! Det er bra!

Ulike senarier om ulike budsjettforutsetninger skal jo ha konsekvenser. Noen forslag til prioriteringer og konsekvenser kan leses i forsvarsjefens fagmilitære råd. Ulike konsekvenser ved ulike prioriteringer drøftes nok også i FD. Det er ikke nok! Dilemmaer og konsekvenser må opp i den offentlige debatten og i behandlingen av planene for forsvaret, som snart kommer i Stortinget.  Sett i lys av hendelsene i Paris i november, er nøkkelordet beredskap. Gatene i Paris ble raskt fylt av soldater, og da ikke bare spesialsoldater. Slike hendelser påvirker folks trygghetsfølelse og trusselbildet er reelt.

Jeg har ikke militærfaglig kompetanse, men praksis viser at fly i lufta ikke er nok for å beskytte folk og land.  Når forsvarsevnene skal drøftes, er derfor bl.a.  Bøs forenkling ikke tilfredsstillende. Vi vet at forsvarsjefens råd er å nedbemanne HV (fra 43000 til 30000 soldater). Som medlem av distriktsrådet for HV02 (Oslo og Akershus), kan jeg se noen praktiske konsekvenser: Nedbygning av HV vil kunne føre til at oppgaver med å sikre folk og funksjoner i ”heimtraktene” trolig ikke lengre kan løses av HV. I dag er en av HVs viktigste oppgaver, ved terroraksjoner og i krig,  å sikre både militære og sivile objekter. Konsekvensen ved en nedbygging kan bli at  oppgavene knyttet til de sivile objekter ikke prioriteres. For hovedstadsområde er dette særlig kritisk, som både har mange sivile (nasjonale) objekter og som har den største urbane befolkningen i landet.
Men pr d.d. vites ikke om FD vil følge disse rådene fra de fagmilitære! Hvis disse rådene skulle være i den politiske «pipeline», må særlig konsekvensen opp på bordet. Dette er viktige saker for folk flest. Sammen med lovarbeidene for å få en felles forsvarslov, med de foreslåtte endringer der, og et arbeid i FD med vurderinger av HVs rådsstruktur, må dette bli en del av stortingsbehandling av langtidsplanene for forsvaret og slik underkastes demokratisk og politisk debatt og beslutning. Slik vil folkets oppslutning om økt satsingen på forsvarte kunne sikres.

shv_kyp_bundle_brendefur140513_01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s